Identyfikacja ryzyk ubezpieczeniowych

Krajowe Biuro Brokerskie S.A. jako wiarygodny partner i profesjonalny doradca oferuje swoim Klientom identyfikację ryzyk ubezpieczeniowych oraz analizę i ocenę aktualnej ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres usług oferowanych przez KBB obejmuje swoim zakresem:

 1. Analizę funkcjonującego programu ubezpieczeniowego (audyt polis).
 2. Identyfikację i analizę ryzyk ubezpieczeniowych:
  • zidentyfikowanie kluczowych ryzyk klasycznych i specyficznych związanych z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem,
  • określenie skutków (w tym oszacowanie wysokości potencjalnych strat) wystąpienia zidentyfikowanych ryzyk,
  • określenie możliwości wyeliminowania/redukcji zidentyfikowanych ryzyk,
  • określenie poziomu akceptowalności ryzyka na podstawie kryteriów ustalonych z klientem,
  • wytypowanie ryzyk, których całkowita elominacja jest niemożliwa, a wystąpienie na tyle prawdopodobne i skutkujące stratami większymi niż poziom akceptowalności ryzyka, że konieczne jest podjęcie transferu tych ryzyk na zewnątrz,
  • sporządzenie, na podstawie dotychczasowego przebiegu szkodowości mapy ryzyk ubezpieczeniowych,
 3. Opracowanie wzorów procedur likwidacji szkód.
 4. Określenie podstawowych założeń do nowego programu ubezpieczenia.